Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Hazenkamp Furnitures B.V.
Floralaan 20
5928 RB VENLO

Inschrijfnummer K.v.K. Limburg-Noord: 12042330

------------------------------------------------------------

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot het verrichten van werkzaamheden en/of tot het leveren van diensten van Hazenkamp Furnitures B.V., statutair geves­tigd te Venlo, hierna te noemen “Hazenkamp Furnitures”.

De opdrachtgever/koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.

Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeen­gekomen.

Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijk­heid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Hazenkamp Furnitures bin­dend.

Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Hazenkamp Furnitures bindend.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van Hazenkamp Furnitures zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aan­bieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Hazenkamp Furnitures het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Getoonde en verstrekte monsters en/of modellen gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeen­komst en de uitvoering van de

overeenkomst de kostprijs van de bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is Hazenkamp Furniture gerechtigd deze verhogingen aan de wederpar­tij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Hazenkamp Furnitures en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Hazenkamp Furnitures gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.

B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of be­drijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na tot­standkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan 3 maanden, is de weder­partij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

.

Hazenkamp Furnitures is bevoegd, ter uitvoering van hetgeen overeenge­komen is, derden in te schakelen.

.

ARTIKEL 5: LEVERING / VERRICHTE WERKZAAMHEDEN EN TERMIJNEN

Levering geschiedt af magazijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamhe­den moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is over­eenge­ko­men. Bij niet-tijdige levering c.q. beëindiging van de werk­zaamheden dient Hazenkamp Furnitures derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

Bij levering in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.

Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpar­tij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Hazenkamp Furnitures zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Hazenkamp Furnitures stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij Hazenkamp Furnitures in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.

Indien de wederpartij ook na verloop van de door Hazenkamp Furnitures gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft Hazenkamp Furnitures het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Het voorgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten, te voldoen onverlet.

Hazenkamp Furnitures is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbeta­ling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

ARTIKEL 6: VOORTGANG LEVERING, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Hazenkamp Furnitures niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is Hazenkamp Furnitures gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen voorrijkosten, aan de wederpar­tij in rekening te brengen.

Indien tijdens de uitvoering van een door Hazenkamp Furnitures aangenomen opdracht blijkt, dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan Hazenkamp Furnitures niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft Hazenkamp Furnitures het recht te vorderen dat de aan Hazenkamp Furnitures verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uit­voering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer het­zelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Hazenkamp Furnitures heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door Hazenkamp Furnitures verrichte werkzaamheden of gemaakte kosten.

Alle onkosten welke door Hazenkamp Furnitures worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeenge­komen.

ARTIKEL 7: TRANSPORT

Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door Hazenkamp Furnitures te bepalen wijze doch voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Hazenkamp Furnitures is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.

De wederpartij dient zich tegen voormelde risico's behoor­lijk te verzekeren.

De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.

Niet-geaccepteerde bestellingen c.q. leveringen worden door Hazenkamp Furnitures, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 5.

ARTIKEL 8: EMBALLAGE

De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin zaken worden afgeleverd, blijven eigendom van Hazenkamp Furnitures en mogen door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze zijn bestemd.

Hazenkamp Furnitures is gerechtigd voor deze emballage, bij de wederpartij, statiegeld in rekening te brengen. Hazenkamp Furnitures is verplicht deze emballage terug te nemen, mits franco geretourneerd, tegen de prijs die de wederpartij in rekening is gebracht, gedurende een door Hazenkamp Furnitures bepaalde periode na de leveringsdatum.

Indien emballage beschadigd is, incompleet is, of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld.

Indien het – ter beoordeling van Hazenkamp Furnitures – noodzakelijk mocht blijken, wordt emballage tegen kostprijs bij de wederpartij in rekening gebracht en niet teruggenomen.

ARTIKEL 9: RECLAMES/RETOURZENDINGEN

De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken consta­teert, dient zulks onmiddellijk ter kennis van Hazenkamp Furnitures te worden gebracht of te worden aangetekend op de vrachtbrief / begeleidingsbon en vervolgens onmiddellijk ter kennis van Hazenkamp Furnitures te worden gebracht. Indien aantekening op de vrachtbrief / begeleidingsbon niet mogelijk was of niet heeft plaatsgevonden, dient de wederpartij Hazenkamp Furnitures binnen 24 uur na ontvangst van de zaken op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevesti­ging ervan aan Hazenkamp Furnitures.

Overige reclames, ook ter zake van verrichte werkzaamheden, dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ont­vangst van de zaken of beëindiging van de werkzaamheden aan Hazenkamp Furnitures te worden gemeld.

Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Hazenkamp Furnitures is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.

Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, kleuren, en dergelijke, gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Hazenkamp Furnitures

Ten aanzien van onvolkomenheden in natuurproducten (waaronder hout) kunnen geen reclames geldend gemaakt worden, indien deze onvolkomenheden verband houden met de aard en eigenschappen van de grondstof(fen) waaruit het product is vervaardigd. Een en ander ter beoordeling van Hazenkamp Furnitures.

Reclames schorten de betalingsverplichting van de weder­partij niet op.

Hazenkamp Furnitures dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

Hazenkamp Furnitures behoudt zich het recht voor eventuele reclames te herstellen binnen een redelijke termijn.

Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Hazenkamp Furnitures indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.

In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Hazenkamp Furnitures te bepalen wijze. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij Hazenkamp Furnitures de reclame gegrond verklaart.

Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of ver­werkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

In geval van terechte reclames zal de schade worden afge­wikkeld krachtens het bepaalde in artikel 10.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

Hazenkamp Furnitures kwijt zich van zijn taak zoals van een be­drijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aan­vaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van zijn directie, zijn personeel dan wel van door hem ingeschakelde derden, behou­dens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van directie en/of leidinggevend personeel.

Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Hazenkamp Furnitures - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.

Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Hazenkamp Furnitures nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Hazenkamp Furnitures gesloten verzekering.

Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voor­doen, die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Hazenkamp Furnitures zich die zaken – te zijner keuze – kosteloos te repareren dan wel te vervangen.

Hazenkamp Furnitures staat in voor de gebruikelijke normale kwali­teit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

Zo door Hazenkamp Furnitures geleverde – van derden betrokken – zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.

In alle gevallen is de termijn waarbinnen Hazenkamp Furnitures tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, neemt Hazenkamp Furnitures de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.

A. In alle gevallen is de termijn waarin Hazenkamp Furnitures tot vergoeding van vastgestelde

schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of be­drijf, geldt een maximale termijn van 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan, waarbinnen Hazenkamp Furnitures tot vergoeding van de vastgestelde schade kan worden aangesproken.

De wederpartij verliest diens rechten jegens Hazenkamp Furnitures, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Hazenkamp Furnitures tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoe­dingen van schade indien en voor zover:

voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van Hazenkamp Furnitures strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken door de wederpartij;

voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door Hazenkamp Furnitures gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;

voormelde schade is ontstaan door fouten/onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Hazenkamp Furnitures zijn verschaft en/of voorgeschreven;

voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij reparaties of andere bewerkingen / werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hazenkamp Furnitures.

ARTIKEL 11: BETALING

Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, ook indien conform artikel 5 niet kan worden geleverd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:

A. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een krediet­beperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestel­ling zal zijn vereist;

       B. zal de wederpartij aan Hazenkamp Furnitures een vertragingsren­te verschul­digd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maan­den aangemerkt;

       C. zal de wederpartij, na daartoe door Hazenkamp Furnitures te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal ver­schuldigd zijn 15% van de som van de hoofd­som en de vertragings­rente met een absoluut minimum van € 150,00;

       D. heeft Hazenkamp Furnitures het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Hazenkamp Furnitures zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

Ter keuze van Hazenkamp Furnitures kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebreke­stelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsver­plichtingen heeft voldaan, is Hazenkamp Furnitures bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplich­tingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien Hazenkamp Furnitures het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open­staan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

A. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op

Hazenkamp Furnitures heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

ARTIKEL 12: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Hazenkamp Furnitures is rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van tekeningen, ontwerpen, constructies, producten, software modellen, omschrijvingen / adviezen en dergelijke.

De uitoefening van de in het vorige lid ver­melde rechten – openbaarmaking of overdracht van gege­vens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Hazenkamp Furnitures voorbehouden.

Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan Hazenkamp Furnitures verschuldigde, komt aan de wederpartij een gebruiksrecht toe.

ARTIKEL 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Hazenkamp Furnitures behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpar­tij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtin­gen jegens Hazenkamp Furnitures heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van ver­richte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

Ingeval Hazenkamp Furnitures een beroep doet op het eigendomsvoor­behoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbon­den, onverminderd het recht van Hazenkamp Furnitures vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

De wederpartij is verplicht Hazenkamp Furnitures terstond schrif­telijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 14: PAND/WARRANTAGE

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Hazenkamp Furnitures heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. Hazenkamp Furnitures kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, danwel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Hazenkamp Furnitures op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 15: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Hazenkamp Furnitures gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele­stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedel­schuld erkent.

ARTIKEL 16: OVERMACHT

In geval nakoming van datgene waartoe Hazenkamp Furnitures krach­tens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehou­den, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toere­kenbare niet-nakoming aan de zijde van Hazenkamp Furnitures of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door Hazenkamp Furnitures ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Hazenkamp Furnitures, is Hazenkamp Furnitures gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehou­den. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Hazenkamp Furnitures tot aan dat moment te voldoen.

Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toere­kenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstan­digheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfssto­ringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuur­verschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Hazenkamp Furnitures, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

In geval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover Hazenkamp Furnitures in gebreke mocht blijven prompt aan zijn ver­plichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpar­tij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan Hazenkamp Furnitures verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

ARTIKEL 17: ANNULERING EN ONTBINDING

A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel

6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.

Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien Hazenkamp Furnitures daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan Hazenkamp Furnitures een, door Hazenkamp Furnitures nader te bepalen, vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan Hazenkamp Furnitures te vergoeden. Hazenkamp Furnitures is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en – te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden – 30 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Hazenkamp Furnitures ter zake.

Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 18: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

Op de tussen Hazenkamp Furnitures en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Duits recht van toepas­sing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Duits recht worden beslecht.

In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtstelsel van het land van bestemming van de zaken gunstiger is voor Hazenkamp Furnitures, door dat recht worden beheerst.

Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoeg­de Nederlandse rechter, zij het dat Hazenkamp Furnitures de be­voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Hazenkamp Furnitures gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat Hazenkamp Furnitures aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wette­lijk bevoegde rechter.

Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit een overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Hazenkamp Furnitures gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.